Polityka prywatności

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Czytelników zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest GSK Management z siedzibą w Warszawie (00-870)  przy ul. Wroniej 45/U2, NIP 8262105069, REGON 146005493, adres poczty elektronicznej: kontakt@enfemine.com.

Enfemine szanuje Twoje prawa oraz respektuje obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), zobowiązując się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Czym jest przetwarzanie danych osobowych ?

Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia gdy wykonujemy pewne operacje lub zestawy operacji na danych osobowych  w sposób zautomatyzowany, czy niezautomatyzowany. Do takich operacji należy w szczególności wszelkie zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Twoich danych. W uproszczeniu zatem już od momentu gdy wszedłeś na naszą stronę internetową przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zasady przetwarzania danych osobowych regulują polskie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), częściowo uchylona ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)., a także europejskie przepisy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwana dalej: RODO).

3. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prezentowania Ci zawartości naszego serwisu. Ponadto często Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, kiedy np. klikając w odpowiednią rubrykę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twojego adresu IP, e-maila, imienia itp. Zawsze kiedy pozyskujemy Twoją zgodę informujemy Cię o tym kto będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, na jakiej zasadzie i w jakim celu oraz co wiąże się z odmową udzielenia zgody. Brak udzielenia zgody nie rodzi dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże może spowodować, że nie będzie możliwe wykonanie umowy, np. kiedy nie znając Twojego adresu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Podstawą prawną takiego działania jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO – w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży.

4. Jakiego rodzaju dane przetwarzamy ?

Dane jakie przetwarzamy to:

Adres email – jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera możemy wysłać do Ciebie informację o najnowszych treściach kilka razy w miesiącu oraz przedstawiać oferty handlowe naszych partnerów.

Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies –wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Podanie powyższych danych jest konieczne jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych –  możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5. Czy przekazujemy Twoje dane do innych podmiotów ?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom  trzecim jedynie wówczas gdy jest to dozwolone według obowiązującego prawa. Z taką sytuacją mamy do czynienia gdy przekazujemy dane niektórym usługodawcom z którymi współpracujemy np. hostingodawcom, współpracownikom. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać Twoje dane na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do Twoich danych wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Może zdarzyć się też taka sytuacja gdy Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. Policji czy Sądom.

6. Jakie posiadasz prawa w zakresie ochrony danych ?

W ramach określonych wymogów ustawowych przysługują Ci następujące ustawowe prawa ochrony danych:

prawo do odwołania zgody – art. 7 ust. 3 RODO,

prawo do informacji – art. 15 RODO,

prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,

prawo do korekty – art. 16 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,

prawo do przeniesienia danych – art. 20 RODO,

prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych – art. 77 RODO,

prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych – art. 21 RODO.

7. Kiedy Twoje dane zostaną usunięte?

Dane osobowe Klientów i użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać Twoje dane osobowe do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie dla określonych celów w tym dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

8. Jak chronimy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przez nas pozyskiwane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasza strona internetowa oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych Klientów i użytkowników przez osoby nieupoważnione.

9. Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, skargi i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować pisemnie do Inspektora danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych GSK Management, ul. Wronia 45/U2, 00-870 Warszawa.

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@enfemine.com.

Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Serwisu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?